Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program wyrównywania różnic między regionami III

Utworzono dnia 14.12.2018

W listopadzie 2018 r. ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach którego istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z PFRON.

 

W 2019 roku PFRON realizować będzie następujące zadania:

 1. obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D - likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru B - powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C  - gminy, powiaty,   organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D:
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2.  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszaru E - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszaru G - powiaty.

 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

1) 30% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru B programu,

2) 70% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru C programu,

3) w przypadku obszaru D programu:

a.dla projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 60 %

b.dla projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej 70%
4) 25%  kosztów jego realizacji w przypadku obszaru E programu.

5) 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  w przypadku obszaru G programu.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

 1. obszaru B - do 150.000,00 zł na każdy projekt,
 2. obszaru C - do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 3. obszaru D :
  1. do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. do 250.000,00 zł dla autobusów,
 4. obszaru E - do 9.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu.

 

W przypadku chęci pozyskania dofinansowania w ramach w/w programu należy dostarczyć do PCPR w Zgorzelcu wypełniony wniosek do 04 lutego 2019 r. 

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu zawierający projekt sporządzony zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu do 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dot. programu i procedury jego realizacji znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek obszar E 2019 r załącznik do informacji

Utworzono dnia 14.12.2018, 11:31

Wniosek o dofinansowanie

Utworzono dnia 14.12.2018, 11:30