Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Zajęcia klubowe w WTZ"

Utworzono dnia 19.10.2018

PFRON proponuje "Zajęcia klubowe w WTZ"

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program "Zajęcia klubowe w WTZ" adresowany do podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej.

W związku z powyższym zapraszamy Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu do wzięcia udziału w programie.  Wniosek o przyznanie środków można  złożyć w PCPR w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii WP 8 - do  5 listopada 2018r.

Poniżej znajdują się informacje o programie oraz wzory dokumentów niezbędnych do przyznania środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu.

 

I. Nazwa programu

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”.

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. programie – należy przez to rozumieć program „Zajęcia klubowe w WTZ”;
 2. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 3. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 4. osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
 5. ustawie o rehabilitacji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
 6. WTZ – należy przez to rozumieć warsztaty terapii zajęciowej;
 7. wystąpieniu – należy przez to rozumieć wystąpienie samorządu powiatowego o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu;
 8. zajęciach klubowych - należy przez to rozumieć zajęcia, o których mowa w art. 10g-10h ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511, z późn. zm.).

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

IV. Cele programu

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

V. Beneficjenci, adresaci programu i podmioty udzielające pomocy w ramach programu.

 1. Beneficjentami programu są:
  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
 2. Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
 3. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

VI. Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

 1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
 3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

VII. Tryb postępowania

 1. Samorząd powiatowy składa na opracowanym dla potrzeb programu formularzu wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację programu w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby samorządu powiatowego.
 2. Termin naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu zostanie corocznie ogłoszony przez PFRON.
 3. Tryb rozpatrywania i realizacji wystąpień, a także system monitorowania i zasady ewaluacji programu zawarte są w procedurach realizacji programu. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu. PFRON zapewni ich ogólnodostępność.

VIII. Zakres pomocy

 1. Przyznane w ramach programu dofinansowanie dotyczy kosztów prowadzenia przez WTZ zajęć klubowych, które mogą obejmować aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia.
 2. Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.
 3. Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.

IX. Źródła finansowania programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
 3. Zarząd PFRON, każdego roku realizacji, odrębną uchwałą wskazuje obowiązującą w danym roku miesięczną stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu.
 4. Podziału środków dla Oddziałów PFRON dokonuje Biuro PFRON na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Oddziały PFRON.
 5. Dofinansowanie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 podlega rozliczeniu zgodnie z procedurami realizacji programu.
 6. W ramach programu finansowane są także wydatki samorządów powiatowych, ponoszone na obsługę programu – w kwocie do wysokości 2,5% środków zaplanowanych na realizację programu w powiecie.
 7. PFRON ma prawo do bieżącej kontroli prawidłowości wydatkowania środków przekazanych w ramach programu.

X. Zasięg i okres realizacji programu

 1. Program realizowany jest na terenie całego kraju.
 2. Program realizowany jest od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą PFRON o zatwierdzeniu programu.

XI. Realizatorzy programu

 1. Zadania Zarządu PFRON, w szczególności:
  1. zatwierdzenie procedur realizacji programu,
  2. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu,
  3. określenie stawki osobowej przypadającej na jednego beneficjenta programu w danym roku realizacji.
 2. Zadania Oddziałów PFRON – w zakresie określonym procedurami realizacji programu.
 3. Samorząd powiatowy – w zakresie określonym procedurami realizacji programu.
 4. Zadania WTZ, w szczególności uruchomienie i prowadzenie zajęć klubowych dla beneficjentów programu zgodnie z postanowieniami zawartymi w programie i procedurach realizacji programu.
 5. Zadania Biura PFRON, w szczególności:
  1. zarządzanie i koordynacja realizacji programu,
  2. przyznawanie limitów środków finansowych dla Oddziałów PFRON,
  3. opracowanie ramowego wzoru umowy o realizację programu przez samorząd powiatowy, formularza wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu oraz formularzy sprawozdania samorządu powiatowego z realizacji programu i informacji o wydzielonym rachunku bankowym,
  4. monitorowanie realizacji programu.

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Procedury realizacji programu

Utworzono dnia 19.10.2018, 08:49

Wystąpienie o przyznanie środków PFRON

Utworzono dnia 19.10.2018, 08:53

Umowa o realizację programu przez samorzad powiatowy

Utworzono dnia 19.10.2018, 08:52

Informacja o wydzielonym rachunku bankowym

Utworzono dnia 19.10.2018, 08:48

Aneks do umowy o realizacje programu

Utworzono dnia 19.10.2018, 08:46

Sprawozdanie z realizacji programu

Utworzono dnia 19.10.2018, 08:51