Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu,  59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iod.pcpr@powiat.zgorzelec.pl, tel.: 603 154 875
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 917) oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu,  59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iod.pcpr@powiat.zgorzelec.pl, tel: 603 154 875
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 917) oraz udzielonej zgody w celu nawiązania i trwania stosunku pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu,  59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości nawiązania stosunku pracy lub w późniejszym etapie brak możliwości realizacji postanowień umowy o pracę.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dla rodzica ucznia i jego opiekuna prawnego

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu,  59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A..
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iod.pcpr@powiat.zgorzelec.pl, tel. 603 154 875
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe ucznia przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, art. 9 ust 2 a, b, c, g, h, j Rozporządzenia oraz udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą lub jego opiekuna prawnego w celu realizacji procesu edukacyjnego, dydaktycznego, wychowawczego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu,  59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych w prawe prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia.
 8. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla rodzica ucznia i jego opiekuna prawnego

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 04.01.2019, 09:22

Załącznik

Utworzono dnia 04.01.2019, 09:06

Załącznik

Utworzono dnia 04.01.2019, 09:06