Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program wyrównywania różnic między regionami III

„Program wyrównywania różnic między regionami III” edycja 2017

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:

1)  obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania)

2)  obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych)

3)  obszaru D (likwidacja barier transportowych)

4) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych)

5) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych)

 

Beneficjentami programu mogą być dla:

1) obszaru B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,

2) obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

3) obszaru D :

     a. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez : organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;

     b. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

4) obszaru E – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

5) obszaru G – powiaty.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

1) w przypadku obszaru  B - 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

2) w przypadku obszaru C – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

3) w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

4) w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,

5) w przypadku obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

 

 

 


W programie obowiązują następujące wskaźniki kosztów, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

1)  obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,

2) obszaru C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

3) obszaru D:

a) do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) do 250.000,00 zł dla autobusów,

4) obszaru E - do 9.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,