Grafika ozdobna

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W PCPR W ZGORZELCU

16.05.2022 r. w PCPR w Zgorzelcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w którym udział wzięli przedstawiciele: Polskiego Związku Niewidomych w Zgorzelcu, stowarzyszenia działającego przy SOSW w Zgorzelcu, Fundacji Autilio w Zgorzelcu, Fundacji „Nasze dzieci” w Zgorzelcu.

 

Podczas spotkania dyrektor PCPR w Zgorzelcu – Renata Andrysz wraz z kierownikiem Zespołu ds. pomocy społecznej i wsparcia niepełnosprawnych – Pauliną Kraus-Smółka przedstawiły organizacjom możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach różnych programów realizowanych przez PCPR. Ponadto omówiono dodatkowe potrzeby wsparcia niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu oraz luki w działalności na rzecz podopiecznych organizacji, którymi nie mogą się zająć w związku z brakiem programów i pieniędzy dedykowanych na te cele.

 

Omówiono również zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON organizacjom pozarządowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zlecone mogą zostać następujące rodzaje zadań:

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących społecznie te osoby;
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
 4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;

 

 1. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 2. zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia;
 3. utrzymanie psów asystujących;
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;
 5. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 6. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego;
 7. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
 8. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;
 9. świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.
Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.