Grafika ozdobna

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Uchwała nr 466/2022

Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego

z dnia 5 lipca 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zgorzeleckiego zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.   

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

 

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego

uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w 2022 r.

§ 2

 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Określa się zasady zlecania zadań, o których mowa w ust. 1, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Członkowie Zarządu:

 

 1. Artur Bieliński …………………………….
 2. Mirosław Fiedorowicz ……………………
 3. Ireneusz Owsik ……………………………
 4. Krystyna Radzięta ………………………..
 5. Mirosław Celuch ………………………….

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Powiat może zlecać fundacjom oraz organizacjom pozarządowym do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej:

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy
  w procesie ich rehabilitacji;
 4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
 5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
 6. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 7. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
  z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
 8. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 9. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
 10. doradztwo zawodowe,
 11. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
 12. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy
  i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 13. zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia;
 14. utrzymanie psów asystujących;
 15. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;
 16. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 17. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 18. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
 19. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
 20. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
 21. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;
 22. świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

 

Po dokonaniu rozeznania w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami ustalono, że zlecone zostaną następujące zadania:

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy
  w procesie ich rehabilitacji;
 3. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
 4. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 5. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
  z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
 6. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 7. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
 8. doradztwo zawodowe,
 9. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
 10. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy
  i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 11. świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

 

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje w oparciu o przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

 

 

 ZałącznikiStrona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.