Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wydłużenie terminów realizacji - MODUŁ III

Utworzono dnia 09.11.2020

Szanowni Państwo

 

Dotyczy: Możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków PFRON przez osoby z niepełnosprawnością w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

 

Informujemy, że  Zarząd PFRON w dniu 30 października  2020 roku podjął uchwałę nr 76/2020 w sprawie zmiany kierunków działań oraz warunków brzegowych  programu „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” -  Moduł III. 

Wprowadzone zamiany dotyczą :

  1. wydłużenia do dnia 16 listopada 2020r. terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu (PCPR w Zgorzelcu),
  2. wydłużenia okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy.

Przypominamy, że jest to pomoc finansowa w ramach modułu III udzielana osobom niepełnosprawnym, na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, które utraciły w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Zgodnie z programem ze świadczenia skorzystać mogą:

a) uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

b) uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;

c) podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;

d) podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);

e) uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

f) pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

g) pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

 

Uwaga! 

Kwota w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną w okresie nie dłuższym niż 5 miesięcy.

 

Należy pamiętać, że zgodnie z ust. 3 p.1 programu świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covit-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

 

Wnioski można składać do 16 listopada 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii W.P 8 59-900 Zgorzelec

 

Mając na uwadze dobro osób z niepełnosprawnością proszę o jak najszersze rozpropagowanie załączonej informacji wśród osób niepełnosprawnych oraz wśród ich rodzin, poprzez np. przekazanie informacji osobiście zainteresowanym, wywieszenie informacji w widocznym miejscu, zamieszczenie na swojej stronie internetowej itp. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji proszę o kontakt: tel. 75 77 615 05 wew. 26, tel. kom. 502 237 196 lub pcpr@powiat.zgorzelec.pl.

 

Wszystkich adresatów programu  którzy są uprawnieni do uzyskania świadczenia prosimy o zapoznanie się z programem i składania wniosków. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz link do strony internetowej Funduszu, informującej o wprowadzonych zmianach oraz do załączników: uchwały Zarządu PFRON z dnia 30 października  2020 r. oraz zaktualizowanego wniosku:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-kontynuuje-wsparci-ofreowane-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym/

 

Z góry dziękujemy za wsparcie nas i osób z niepełnosprawnością z naszego powiatu. Z uwagi na narzucony przez PFRON termin składania do nas wniosków tj. 16 listopada 2020 sprawę prosimy potraktować jako pilną.