Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Projekt "Nowe szanse integracji społecznej i zawodowej dla wychowanków rodzin zastępczych i osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu zgorzeleckiego"
Grupa docelowa:
 

osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społeczne, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które nie brały udziału w poprzednich edycjach projektu.

Celem głównym projektu jest zdobycie nowych umiejętności przez dzieci, wychowanków rodzin zastępczych i placówek, osób z niepełnosprawnością pozwalających wejść na rynek pracy i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz nabycie umiejętności opiekuńczo wychowawczych przez kandydatów na rodziny zastępcze i istniejące rodziny zastępcze.

Celami szczegółowymi są:
- zdobycie lub podniesienie kwalifikacji,
- poznanie technik aktywnego poszukiwania pracy,
- wzmocnienie i poprawa zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie lub nabycie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:
Każdy uczestnik zostanie objęty co najmniej trzema dowolnymi instrumentami z grupy instrumentów aktywnej integracji:

I.  INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:
a)    realizacja instrumentów z zakresu: pracy, staży i praktyk jeśli zostanie zdiagnozowana konieczność zastosowania instrumentu,
b)    indywidualne doradztwo zawodowe,

II. INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ:
a)    sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym jeśli zostanie zdiagnozowana konieczność zastosowania instrumentu,
b)    skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji
o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową - kursy/szkolenia,
c)    seminaria tematyczne

III. INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ:
a)    terapia psychologiczna,
b)    zajęcia z zakresu realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego dot. zespołu FAS,
c)    zajęcia rehabilitacyjne,

IV. INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:   
a)    usługi wspierające osoby niepełnosprawne, w tym koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej jeśli zostanie zdiagnozowana konieczność zastosowania instrumentu,
b)    usługi wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych w tym koszty zatrudnienia asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, konsultantów rodziny, mediatorów jeśli zostanie zdiagnozowana konieczność zastosowania instrumentu,
c)    wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z dziećmi,
d)    szkolenie PRIDE,
e)    grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
f)    treningi kompetencji i umiejętności społecznych(TKiUS),
g)    szkolenie z pedagogiki zabawy KLANZA dla opiekunów zastępczych i dzieci,
h)    Poradnictwo specjalistyczne – radca prawny i psycholog.
1.    Wszyscy uczestnicy mogą także skorzystać ze wsparcia dodatkowego, które stanowi:
a)    sfinansowanie kosztów dojazdu uczestników projektu oraz ich otoczenia, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności również ich opiekunów, związanych z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach związanych z realizacją projektu, zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów przejazdu.
b)    sfinansowanie kosztów wyżywienia dla uczestników projektu, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności także ich opiekunów, podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji.
2.    Beneficjenci są objęci pracą socjalną - mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.