Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu prowadzi projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą Nowe szanse integracji społecznej i zawodowej dla wychowanków rodzin zastępczych i osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu zgorzeleckiego . Program jest realizowany w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Potrzeba realizacji projektu wynika z diagnozy potrzeb PCPR w Zgorzelcu, w zakresie pracy z dziećmi dorastającymi poza rodziną biologiczną, a także z analizy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w powiecie zgorzeleckim. Młodzież wychowana poza rodzinami naturalnymi ma trudności w planowaniu dorosłego życia, w tym życia zawodowego. Wielu młodych ludzi nie kontynuuje nauki, nie podnosi kwalifikacji zawodowych z powodu braku środków finansowych, braku motywacji, braku poczucia wartości. Niepełnosprawni z uwagi na ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia mają utrudnioną edukację, a także udział w aktywnym życiu społecznym. Pełnoletni wychowankowie domów dziecka oraz osoby niepełnosprawne są grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Dlatego PCPR w Zgorzelcu realizuje projekt służący przeciwdziałaniu temu procesowi poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.

Celem głównym projektu jest zdobycie nowych umiejętności przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek oraz osób z niepełnosprawnością, pozwalających wejść na rynek pracy i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Celami szczegółowymi są:
- zdobycie lub podniesienie kwalifikacji,
- poznanie technik aktywnego poszukiwania pracy,
- wzmocnienie i poprawa zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego