Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pilotażowy program Aktywny samorząd

UWAGA!! WAŻNA INFORMACJA!!

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

         PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2018 r.

  Program finansowany ze środków PFRON      

 

Wsparcie

Adresat programu (musi spełniać łącznie n/w warunki)

Maksymalna kwota dofinansowania

Udział własny

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu ruchu
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub  w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie

8.000 zł

15%

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej
 • dysfunkcja narządu ruchu 

kurs/egzaminy – 1.600 zł

pozostałe koszty – 600 zł

25%

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie
 • osoby niewidome  –  20.000 zł, w tym na urządzenia brajlowskie –  12.000 zł
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł
 • osoby z dysfunkcją kończyn górnych – 5.000 zł

10%

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie
 • osoby głuchoniewidome – 4.000zł
 • pozostałe osoby – 2.000 zł

wkład własny nie jest wymagany

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • użytkownik wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

3.000 zł

wkład własny nie jest wymagany

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 •  wiek aktywności zawodowej lub w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie
 •  amputacja kończyn/y
 •  orzeczony stopień niepełnosprawności
 •  ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

 

Przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł
 • przedramienia  – 20.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000zł
 • na poziomie podudzia - 14.000zł
 • na wysokości uda - 20.000zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

10%

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

 • wiek aktywności zawodowej lub w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie
 •  amputacja kończyn/y
 •  orzeczony stopień niepełnosprawności
 •  ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

 

Przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 2.700 zł
 • przedramienia  – 6.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 7.800zł
 • na poziomie podudzia - 4.200zł
 • na wysokości uda - 6.000 zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

10%

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 • aktywność zawodowa
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

15%

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • nauka

 

 • opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku); przy czym dof. powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę
 • opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4.000 zł
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - 1000 zł

- 15% wartości czesnego (jeden kierunek) dla osób zatrudnionych

- 65% - wartości czesnego (drugi i kolejny kierunek) dla osób zatrudnionych

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach:

 • Modułu I Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania  3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Modułu I Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji,
 • Modułu I Obszar D i Modułu II – pomoc może być udzielana po zakończeniu poprzedniej umowy.

Termin przyjmowania wniosków:

- Moduł I - do 30.08.2018 r.

- Moduł II - 2 cykle realizacji wniosków: do 30.03.2018 r. i od 1.09.2018 r. do 10.10 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w PCPR w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8, pok. 112 lub na stronie internetowej www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl (w zakładce: Pliki do pobrania => Wnioski Aktywny samorząd 2018 r.)