Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pilotażowy program Aktywny samorząd

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w ZGORZELCU

59-900 Zgorzelec ul. Boh. II Armii W.P. Nr 8, tel. (75) 77 615-05, tel./fax (75) 77 555-87,

email  pcpr@powiat.zgorzelec.pl

 

 

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2019r.

Program finansowany ze środków PFRON   

Wsparcie

Adresatem pomocy może być osoba, która:

Maksymalna kwota dofinansowania

Udział własny

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • nie ukończyła 18 lat lub jest w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,
 • posiada dysfunkcję narządu ruchu.

10.000 zł

15%

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

 

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest w wieku aktywności zawodowej,
 • posiada dysfunkcję narządu ruchu.

 

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B  – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł.

25%

Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest w wieku aktywności zawodowej,
 • posiada dysfunkcję narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B  – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego - 500 zł.

25%

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona,
 • posiada dysfunkcję narządu słuchu

 

4.000 zł

15%

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku  lub obu kończyn górnych.

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • nie ukończyła 18 lat lub jest w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,
 • posiada dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie -15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu  wzroku  – 9.000 zł,

-   dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych  – 5.000 zł.

10%

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

 • osoba, której została udzielona pomoc w ramach Obszaru B

 

 • dla osoby głuchoniewidomej –

4.000 zł,

 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu - 3.000 zł,
 •  dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

    z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

wkład własny nie jest wymagany

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

 • posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,
 • posiada dysfunkcję narządu wzroku

6.000 zł

30 %

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności ,
 • jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,
 • posiada dysfunkcję narządu słuchu,
 • ma trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

2.500 zł

10 %

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

 

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • otrzymała pomoc w Zadaniu: 1, 3 lub 4.

 

1.500 zł

10 %

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 • osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • użytkownik wózka/skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

3.500 zł

wkład własny nie jest wymagany

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

 • posiada orzeczony stopień niepełnosprawności,
 • jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona,
 • posiada potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • posiada potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Po amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia  – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia  –

14.000 zł,

 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł,

Refundacja kosztów dojazdu do eksperta PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON do adresata programu – nie więcej niż  200 zł.

10%

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

 

 • posiada orzeczony stopień niepełnosprawności,
 • jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona,
 • posiada potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • posiada potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Po amputacji:

 • w zakresie ręki – 2.700 zł
 • przedramienia  – 6.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu
  w stawie barkowym-7.800zł
 • na poziomie podudzia-4.200zł
 • na wysokości uda-6.000 zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym -7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – nie więcej niż  200 zł.

10%

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy z samodzielnym przemieszczaniem się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

 

 

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona,
 • posiada dysfunkcję narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • posiada zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

5.000 zł

35 %

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest aktywna zawodowo,
 • pełni rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 

200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

15%

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 

 • równowartość kosztów czesnego w ramach  jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.,
 • opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4.000 zł
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - 1000 zł

- 15% wartości czesnego (jeden kierunek) dla osób zatrudnionych

 

- 65% - wartości czesnego (drugi i kolejny kierunek) dla osób zatrudnionych

 
 

ZAŁĄCZNIKI:

								

wnioski

Utworzono dnia 20.03.2019, 09:30