Pojęcie i podział

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu lub na podstawie umowy cywilnoprawnej powierzenia dziecka, zawartej między rodziną zastępczą a dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

CZY WSZYSTKIE RODZINY ZASTĘPCZE SĄ TAKIE SAME?

Nie, istnieją różne rodzaje rodzin zastępczych. Dzielą się one na:

  1. Spokrewnione z dzieckiem– rodzina, którą łączy stosunek pokrewieństwa z dzieckiem (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
  2. Niezawodowe– które z dzieckiem wiąże dalszy stosunek pokrewieństwa (np. wujostwo, kuzynostwo) lub żaden.
  3. Zawodowe– niespokrewnione z dzieckiem, które dzielą się na:
  • specjalistyczne– w których  umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci 
z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki
 i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci,
  • pełniące funkcję pogotowia rodzinnego– umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, na okres 4 miesięcy, nie dłużej niż do 8 miesięcy.
  • Rodzinne domy dziecka– w których umieszczonych może być, w tym samym czasie nie więcej niż 8 wychowanków.
Scroll to Top