Pojęcie i podział

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu lub na podstawie umowy cywilnoprawnej powierzenia dziecka, zawartej między rodziną zastępczą a dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodziny zastępcze dzielimy na:

  • Rodziny zastępcze spokrewnione- tworzą je małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; 
  • Rodziny zastępcze niezawodowe- tworzą je małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, 
  • Rodziny zastępcze zawodowe- tworzą je małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; osobie tworzącej tę formę rodziny przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy ze starostą. 

Te ostatnie dzielimy na:

  • Wielodzietne to takie, w których umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa określona powyżej liczba dzieci może się zwiększyć.
  • Specjalistyczne w których umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W tym samym czasie w takiej rodzinie może przebywać nie więcej niż troje dzieci.
  • O charakterze pogotowia rodzinnego w takiej rodzinie umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka. Nie dłużej niż na 12 miesięcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach ten pobyt może być przedłużony o kolejne 3 miesiące. jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące. Rodzina ta nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję. W takiej sytuacji dziecko przebywa w tej rodzinie do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.