Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działają przy starostach na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2, 3 i 7 ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25.03.2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62 poz. 560).

Starosta powołuje 5 członków rady na okres 4-letniej kadencji. Jest to funkcja tylko i wyłącznie społeczna.

Kandydatów na członków zgłaszają działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządowe w terminie wskazanym w ogłoszeniu starosty zamieszczonym w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Powiatowe Społeczne Rady są organami opiniodawczo-doradczymi.

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw;
  2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. ocena realizacji programów;
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Na podstawie zarządzenia nr 39/2023 Starosty Zgorzeleckiego z 14.06.2023 r. nastąpiło powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Zgorzelcu
w kadencji 2023-2027 przedstawia się następująco:

Mariola Chwałko – Kierownik MOPS w Zgorzelcu,
Anna Kozłowska- kierownik MOPS w Zawidowie,
Emilia Kurzątkowska – Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bogatyni,
Agnieszka Smolarska – Prezes Fundacji „Nasze Dzieci”,
Małgorzata Świnicka – Przewodnicząca Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pieńsku.

Scroll to Top