Program wyrównywania różnic między regionami III

Ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach którego istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z PFRON.

 1. Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:
 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:
 • obszar A – do 197.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 • obszar B – do 176.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; (intensywność pomocy 35%);
 • obszar C – do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, (intensywność pomocy 70%);
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  • 144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 351.500,00 zł dla autobusów;

(intensywność pomocy 75%, dla WTZ 85%)

 • obszar E – do 17.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu, (intensywność pomocy 50%);
 • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 • w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru A  –  zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. obszaru D:
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 5. obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 7. obszaru G– powiaty.

 

W przypadku chęci pozyskania dofinansowania w ramach w/w programu należy dostarczyć do PCPR w Zgorzelcu wypełniony wniosek do 5 lutego 2024 r. 

W przypadku obszaru A oraz E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Dolnośląskiego Oddziału PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje dot. programu i procedury jego realizacji znajdują się na stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro

Scroll to Top