Zasady rozpatrywania wniosków

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA Z PFRON

 1. Rozpatrzeniu będą podlegały jedynie kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski. Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku, po otrzymaniu przez Powiat środków z PFRON i wprowadzeniu ich do budżetu Powiatu Zgorzeleckiego uchwałą Rady Powiatu. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku wniosków o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dofinansowania wypłacane są po uzyskaniu środków PFRON, według kolejności złożonych wniosków. Na koniec roku budżetowego dopuszcza się wypłatę dofinansowań poza kolejnością złożonych wniosków, jeżeli nie ma wystarczających środków na wypłatę wniosku zgodnego z kolejnością złożenia, przy założeniu wykorzystania jak najwięcej środków PFRON.
 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON analizuje i opiniuje zespół ds. oceny zasadności wniosków (z pominięciem zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz dotyczących dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych). Po rozpatrzeniu wniosku i zapoznaniu się z opinią zespołu ostateczną decyzję we wszystkich omawianych kwestiach podejmuje dyrektor PCPR. PCPR powiadamia wnioskodawcę o decyzji w sprawie w ciągu 7 dni od rozpatrzenia wniosku.
 1. O sposobie wykorzystania środków finansowych uzyskanych na skutek rezygnacji osób niepełnosprawnych z przyznanego im dofinansowania decyduje dyrektor PCPR korzystając z opinii zespołu ds. oceny zasadności wniosków.
 1. Jeżeli wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie lub przed realizacją zadania podlegającego dofinansowaniu, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. Wyjątek stanowi przypadek gdy faktura dot. dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych posiada odroczony termin płatności, a dofinansowanie miałoby pokryć kwotę, którą powinien zapłacić wnioskodawca. Dofinansowanie w takiej sytuacji powinno zostać przekazane bezpośrednio na konto świadczeniodawcy.  Indywidualnie rozpatrywane są sytuacje, gdy wnioskodawca zmarł w trakcie realizacji zadania.
 1. Podanie przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu na to, czego dotyczą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
 1. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej ilości środków z PFRON przeznaczonych na realizację danego zadania w roku rozpatrywania wniosku, mogą wystąpić o dofinansowanie ponownie, składając nowy wniosek w roku następnym.
 1. W skład zespołu PCPR ds. oceny zasadności wniosków o dofinansowanie z PFRON wchodzą następujące osoby:
 • Dyrektor PCPR w Zgorzelcu bądź osoba przez niego upoważniona,
 • Kierownik lub pracownik zespołu ds. pomocy społecznej i wsparcia niepełnosprawnych,
 • Członkowie powiatowej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych,
 • Pracownik socjalny lub specjalista ds. społecznych (tylko w przypadku rozpatrywania wniosków na turnus  rehabilitacyjny).
Scroll to Top