Zasady rozpatrywania wniosków

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA Z PFRON

 1. Rozpatrzeniu będą podlegały jedynie kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski. Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika rozpatrywane jest niezwłocznie.
 2. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON analizuje i opiniuje zespół ds. oceny zasadności wniosków (z pominięciem zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz dotyczących dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych). Po rozpatrzeniu wniosku i zapoznaniu się z opinią zespołu ostateczną decyzję we wszystkich omawianych kwestiach podejmuje dyrektor PCPR. PCPR powiadamia wnioskodawcę o decyzji w sprawie w ciągu 10 dni od rozpatrzenia wniosku, a w przypadku turnusów rehabilitacyjnych w terminie do 7 dni od rozpatrzenia wniosku.
 3.  O sposobie wykorzystania środków finansowych uzyskanych na skutek rezygnacji osób niepełnosprawnych z przyznanego im dofinansowania decyduje dyrektor PCPR korzystając z opinii zespołu ds. oceny zasadności wniosków.
 4.  Jeżeli wnioskodawca zmarł przed rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie lub przed realizacją zadania podlegającego dofinansowaniu, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. Wyjątek stanowi przypadek gdy faktura dot. dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych posiada odroczony termin płatności, a dofinansowanie miałoby pokryć kwotę, którą powinien zapłacić wnioskodawca. Dofinansowanie w takiej sytuacji powinno zostać przekazane bezpośrednio na konto świadczeniodawcy.  Indywidualnie rozpatrywane są sytuacje, gdy wnioskodawca zmarł w trakcie realizacji zadania.
 5.  Podanie przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu na to, czego dotyczą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
 6. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu niewystarczającej ilości środków z PFRON przeznaczonych na realizację danego zadania w roku rozpatrywania wniosku, mogą wystąpić o dofinansowanie ponownie, składając nowy wniosek w roku następnym.
 7. W skład zespołu PCPR ds. oceny zasadności wniosków o dofinansowanie z PFRON wchodzą następujące osoby:
 • Dyrektor PCPR w Zgorzelcu bądź osoba przez niego upoważniona,
 • Kierownik lub pracownik zespołu ds. pomocy społecznej i wsparcia niepełnosprawnych,
 • Członkowie powiatowej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych,
 • Pracownik socjalny lub specjalista ds. społecznych (tylko w przypadku rozpatrywania wniosków na turnus  rehabilitacyjny).
Przewiń do góry