Sport, kultura, rekreacja i turystyka

DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.  Warunki ubiegania się o dofinansowanie.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
– prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 –   udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
– udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2. Dokumentacja uprawniająca do realizacji zadania oraz wysokość dofinansowania.

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami określonymi we wniosku.

3. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.    

4. Kryteria realizacji zadania.

Wnioski składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. 

Przy rozpatrywaniu wniosków na powyższe zadanie brane są pod uwagę przede wszystkim:

– rodzaj zadania,
– cel przedsięwzięcia,
– skutki społeczne, środowiskowe i edukacyjne zadania. 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Scroll to Top