Pilotażowy program Aktywny samorząd

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2022r.

Program finansowany ze środków PFRON 

Wsparcie

Adresatem pomocy może być osoba, która:

Maksymalna kwota dofinansowania

Udział własny

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

– posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia  – orzeczenie o niepełnosprawności,

– nie ukończyła 18 lat lub jest w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,

– posiada dysfunkcję narządu ruchu.

10.000 zł, z czego na zakup siedziska/ fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej –

6.000 zł

15%

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

 

– posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– jest w wieku aktywności zawodowej,

– posiada dysfunkcję narządu ruchu.

 

–    dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B  – 2.100 zł,

–    dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

–    dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,

 

25%

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

– posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– jest w wieku aktywności zawodowej,

– posiada dysfunkcję narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

–   dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B  – 2.100 zł,

–   dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

–   dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,

–   dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł.

25%

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

–  posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

–  jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona,

–  posiada dysfunkcję narządu słuchu

4.000 zł

15%

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku  lub obu kończyn górnych.

– posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

– nie ukończyła 18 lat lub jest w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,

– posiada dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

–      dla osoby niewidomej – 9.000 zł oraz 15.000 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 24.000 zł),

–      dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku  – 9.000 zł,

–    dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych  – 7.000 zł.

10%

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

– osoba, której została udzielona pomoc w ramach Obszaru B

 

–    dla osoby głuchoniewidomej –

4.000 zł,

–    dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,

–     dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

    z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

 

wkład własny nie jest wymagany

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

–   posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności,

–   jest w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,

–   posiada dysfunkcję narządu wzroku

7.500 zł

10 %

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

–   posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności ,

–   jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,

–   posiada dysfunkcję narządu słuchu,

–   ma trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

4.000 zł

10 %

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

–  posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

–  otrzymała pomoc w Zadaniu: 1, 3 lub 4.

1.500 zł

10 %

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

– posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

– jest zatrudnia lub uczy się lub posiada potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

– jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,

–  posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

–  10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż
25.000 zł

–  Refundacja kosztów dojazdu do eksperta PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON do adresata programu – nie więcej niż  200 zł.

10 %

 Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

– osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

– użytkownik wózka/skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej
niż 1000 zł

 wkład własny nie jest wymagany

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

–  posiada orzeczony stopień niepełnosprawności,

–  jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona,

–  posiada potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

–  posiada potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Po amputacji:

–  w zakresie ręki – 12.000 zł,

–  przedramienia  – 26.000 zł,

–  ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł,

–  na poziomie stopy lub podudzia  –

18.000 zł,

–  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,

–  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 30.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłączenie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON

Refundacja kosztów dojazdu do eksperta PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON do adresata programu – nie więcej niż  200 zł.

10%

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

 

–  posiada orzeczony stopień niepełnosprawności,

–  jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona,

–  posiada potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

–  posiada potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Po amputacji:

–  w zakresie ręki – 3600 zł,

–  przedramienia  – 7800 zł,

–  ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9000 zł,

–  na poziomie stopy lub podudzia  –

5400 zł,

–  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 7500 zł,

–  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 9000 zł,

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – nie więcej niż  200 zł.

10%

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy z samodzielnym przemieszczaniem się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

–  posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

–  jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona,

–  posiada dysfunkcję narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

–  posiada zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

7.500 zł

25 %

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

– posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– jest aktywna zawodowo,

– pełni rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

15%

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

– pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

–  równowartość kosztów czesnego w ramach  jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.,

–  opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4.000 zł

–  dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:

    1.000 zł dla wnioskodawców    

    pobierających naukę w szkole  

    policealnej lub kolegium

    1.500 zł dla pozostałych  

    wnioskodawców    

– 15% wartości czesnego (jeden kierunek) dla osób zatrudnionych

– 65% – wartości czesnego (drugi i kolejny kierunek) dla osób zatrudnionych

Termin przyjmowania wniosków:

– Moduł I – od 1 marca 2022 r. do 31.08.2022 r.

– Moduł II – 2 cykle realizacji wniosków:  od 1 marca 2022 r. do 31.03.2022 r. i od 1.09.2022 r. do 10.10 2022 r.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w PCPR w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8, pokoju nr 112 lub na stronie internetowej www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl (w zakładce: Pliki do pobrania => Wnioski Aktywny samorząd 2022 r.)

Wnioski  można składać za pośrednictwem programu SOW lub w siedzibie PCPR
w Zgorzelcu w pokoju nr 112.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są w PCPR w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8, pok. 112 lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl
(w zakładce: Wsparcie niepełnosprawnych => Pilotażowy program Aktywny samorząd)

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

– w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

– w module II – przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach:

– w module I: Obszar A, Obszar C Zadanie nr 1, 3 i 5  – pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

– w module I: Obszar  C – Zadanie nr 2 i 4, Obszar B – Zadanie nr 5 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji,

– Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

– w module I Obszar D i Modułu II – pomoc może być udzielana po zakończeniu poprzedniej umowy.

Przewiń do góry