Sprzęt rehabilitacyjny

DOFINANSOWANIE DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

1. Warunki ubiegania się o dofinansowanie. 

O dofinansowanie mogą się ubiegać: 

– niepełnosprawni, 

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją niepełnosprawnych co najmniej od dwóch lat przed dniem złożenia wniosku i udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. W przypadku indywidualnych osób niepełnosprawnych dopuszcza się możliwość składania wniosków przez cały rok.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie mogą  ubiegać się placówki służby zdrowia, które zajmują się wyłącznie leczeniem lub rehabilitacją leczniczą.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wniosek składa się do PCPR właściwego dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności.  

2.Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Przewiń do góry