Zajęcia edukacyjne dla osób dotkniętych przemocą

WSPARCIE PCPR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

Zachęcamy Państwa do udziału w zajęciach edukacyjnych skierowanych do osób dotkniętych przemocą. Zajęcia prowadzić będzie koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Monika Szuchalska. Na spotkaniach dowiecie się Państwo o przysługujących prawach, sposobach ochrony dziecka, a także postępowaniu w sytuacji kryzysowej – w tym możliwości odseparowania się od sprawcy przemocy. Celem spotkań jest uświadomienie sobie również, że TO NIE OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY JEST WINNA a SZUKANIE POMOCY TO NIE WSTYD. Podczas spotkań będziemy edukować, wspierać i wzmacniać uczestników aby DĄŻYĆ DO POZYTYWNYCH ZMIAN.

PRZYJDŹ I SAM ZMIEŃ SWÓJ LOS.

Spotkania odbywają się w sali terapeutycznej PCPR Zgorzelec – W KAŻDY OSTATNI PONIEDZAŁEK MIESIĄCA w godź. od 8.00 do 9.00, pok. 103.

Przeciwdziałanie przemocy rodzinie.

Dodać zakładkę: POMOC OSOBOM W KRYZYSIE – INTERWENCJA KRYZYSOWA.

Na mocy porozumienia z Powiatem Lubańskim Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Smolniku wykonuje zadania polegające na pozostawaniu w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom z terenu Powiatu Zgorzeleckiego, znajdujących się w stanie kryzysu, świadczeniu usług w zakresie interwencji kryzysowej. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu z reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Obszarem współpracy jest interwencja kryzysowa dla mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego, znajdujących się w stanie kryzysu, obejmująca zapewnienie w ośrodku:

  • schronienia do 3 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych przedłużenia pobytu i udzielania wsparcia w dłuższym okresie zgodnie z Indywidualnym Programem Wsparcia (IPW),
  • natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w sytuacji potrzeby poradnictwa socjalnego, pedagogicznego lub prawnego osobom przebywającym w Ośrodku.

Skierowania do OIK wydaje  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu,
z wyjątkiem sytuacji, w których mieszkańcy w stanie wskazującym na potrzebę udzielenia bezzwłocznej pomocy, zgłoszą się bezpośrednio do Ośrodka np. w  sytuacji gdy jednostek jest nieczynna.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku – udziela wsparcia i schronienia całodobowo.

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Adres: Smolnik 22
59-820 Leśna
tel. 75 721 67 15 oraz 794 591 334.

Przewiń do góry