Świadczenia dla rodzin zastępczych

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINIE ZASTĘPCZEJ 


Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

  • 746 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 
  • 1.131 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej. 


Za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków.

WARUNKI UMORZENIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ŁĄCZNIE Z ODSETKAMI, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY LUB ODSTĄPIENIA OD USTALENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ REGULUJE UCHWAŁA NR X/75/2019RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO Z DNIA 30 MAJA 2019 r. DO POBRANIA W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA
 

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 


Wśród świadczeń dla rodzin zastępczych, które przyznawane są na wniosek, wyróżnić można:

  1. Świadczenia obligatoryjne: - dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. Świadczenia fakultatywne: - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
  • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka- jednorazowo;
  • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki- jednorazowo lub okresowo;
  • środki finansowe dla rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;
  • świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego- przyznawane raz do roku.

Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.