Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

logo fundusze europejskie flaga polskidolny śląsk unia europejska

Świadczenia dla rodzin zastępczych

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINIE ZASTĘPCZEJ 


Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

  • 746 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 
  • 1.131 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej. 


Za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków.

WARUNKI UMORZENIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ŁĄCZNIE Z ODSETKAMI, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY LUB ODSTĄPIENIA OD USTALENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ REGULUJE UCHWAŁA NR X/75/2019RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO Z DNIA 30 MAJA 2019 r. DO POBRANIA W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA
 

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 


Wśród świadczeń dla rodzin zastępczych, które przyznawane są na wniosek, wyróżnić można:

  1. Świadczenia obligatoryjne: - dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. Świadczenia fakultatywne: - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
  • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka- jednorazowo;
  • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki- jednorazowo lub okresowo;
  • środki finansowe dla rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;
  • świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego- przyznawane raz do roku.