Likwidacja barier

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

1. Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnienie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 

2.Warunki ubiegania się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Dofinansowanie z PFRON do likwidacji barier przysługuje osobom:

– które nie otrzymały dofinansowania ze środków PFRON na ten cel w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku (nie dotyczy barier architektonicznych),

– w przypadku dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mają faktyczne trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

– w przypadku dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mają faktyczne trudności w komunikowaniu się.

Realizacja zadania powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 W przypadku likwidacji barier architektonicznych po złożeniu wniosku podlega on rozpatrzeniu przez zespół ds. oceny zasadności wniosków, następnie po zatwierdzeniu do dokonania oględzin u wnioskodawcy, zespół w składzie: kierownik lub pracownik zespołu ds. pomocy społecznej i wsparcia niepełnosprawnych oraz architekt sprawdzają, czy istnieje możliwość i potrzeba dostosowania mieszkania osoby niepełnosprawnej. Następnie w terminie 30 dni od dnia spisania protokołu z oględzin lokalu osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do dostarczenia do PCPR kosztorysu robót budowlanych opracowanego metodą szczegółową. Po sprawdzeniu poprawności w/w kosztorysu przez architekta wniosek podlega rozpatrzeniu przez zespół ds. oceny zasadności wniosków w celu określenia wysokości dofinansowania.

3.Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

4.Dokumentacja uprawniająca do realizacji zadania.

Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie jest wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

5.Pod uwagę będą brane wnioski, które zawierają wycenę sprzętów podstawowych w danej kategorii, których koszt nie jest wygórowany porównując do produktów dostępnych na rynku.

6.Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności oraz wpływ likwidacji tej bariery na funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej bez względu na datę wpływu wniosku.

Przewiń do góry