Likwidacja barier

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

 1. Definicje likwidacji barier:

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnienie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 

  

 1. Warunki ubiegania się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Dofinansowanie z PFRON do likwidacji barier przysługuje osobom:

 • które nie otrzymały dofinansowania ze środków PFRON na ten cel w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku (nie dotyczy barier architektonicznych),
 • w przypadku dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mają faktyczne trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
 • w przypadku dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mają faktyczne trudności w komunikowaniu się.
 • w przypadku dofinansowania do likwidacji barier technicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Realizacja zadania powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 1. W przypadku likwidacji barier architektonicznych można zrealizować zadanie na dwa sposoby:
 2. dofinansowanie do zakupu sprzętu, przedmiotów i urządzeń niezbędnych do likwidacji barier architektonicznych, bez kosztów usługi – po złożeniu wniosku podlega on rozpatrzeniu przez zespół ds. oceny zasadności wniosków.
  W przypadku pozytywnej opinii przyznawane jest dofinansowanie.
 3. dofinansowanie do zakupu sprzętu, przedmiotów i urządzeń niezbędnych do likwidacji barier architektonicznych, wraz z kosztami usługi – po złożeniu wniosku podlega on rozpatrzeniu przez zespół ds. oceny zasadności wniosków, następnie zespół (w składzie: kierownik lub pracownik zespołu ds. pomocy społecznej i wsparcia niepełnosprawnych oraz architekt) dokonuje oględzin w miejscu zamieszkania wnioskodawcy sprawdzając, czy istnieje możliwość i potrzeba dostosowania lokalu dla osoby niepełnosprawnej. W terminie 30 dni od dnia spisania protokołu z oględzin lokalu osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do dostarczenia do PCPR kosztorysu robót budowlanych opracowanego metodą szczegółową. Po sprawdzeniu poprawności w/w kosztorysu przez architekta wniosek podlega rozpatrzeniu przez zespół ds. oceny zasadności wniosków w celu określenia wysokości dofinansowania.

 

 1. Wysokość dofinansowania w przypadku likwidacji:
 • barier technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, z tym że dofinansowanie do opraw okularowych wynosi maksymalnie 300 zł,
 • barier architektonicznych i w komunikowaniu wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor PCPR w Zgorzelcu po zasięgnięciu opinii zespołu ds. oceny zasadności wniosków o dofinansowanie z PFRON może zwiększyć dofinansowanie w przepadku barier architektonicznych i w komunikowaniu się do 95%.

 

 1. Dokumentacja uprawniająca do realizacji zadania.

Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie jest wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 Pod uwagę będą brane wnioski, które zawierają wycenę sprzętów podstawowych w danej kategorii, których koszt nie jest wygórowany porównując do produktów dostępnych na rynku.

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności oraz wpływ likwidacji tej bariery na funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej bez względu na datę wpływu wniosku.

 

Scroll to Top