Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w Powiecie zgorzeleckim

PCPR  pozyskało środki finansowe w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” z  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby opiekujące się osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

W Powiecie Zgorzeleckim program realizowany jest w formie dziennej. Łączny limit godzin wsparcia wynosi 176 godzin na osobę. Przewidywana liczna uczestników wynosi 42 osoby:

  • 24 członków rodzin lub opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawnością
  • 18 członków rodzin lub opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym.

Realizatorem Opieki wytchnieniowej w Powiecie Zgorzeleckim w 2024 r. jest organizacja pozarządowa Fundacja „Nasze Dzieci” z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Francuska 41.

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Solidarnościowego

Opieka wytchnieniowa 2024

DOFINANSOWANIE 376 970,58
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 376 970,58 zł
DATA PODPISANIA UMOWY  MARZEC 2024

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie z napisem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Scroll to Top