Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w Powiecie zgorzeleckim

PCPR  pozyskało środki finansowe w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – z  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w  ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, które otrzyma pozytywną opinię powiatu.

Łączny limit godzin wsparcia wynosi 220 godzin na osobę realizowanych w całym okresie udziału w Programie. Przewidywana liczba uczestników Programu to 42 osoby:

1) 25 członków rodzin lub opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) 17 członków rodzin lub opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ orzeczeniami równoważnymi.

 

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu zgorzeleckiego.

 

Przed kwalifikacją do Programu bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej oraz kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

  1. Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu.
  2. Osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej, w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Pierwszeństwo mają opiekunowie osoby niepełnosprawnej, gdzie wynik badania wyniósł od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji).

 

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

W godzinach świadczenia usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2020 R. poz. 1876 ze zm.).

Dofinansowanie projektu: 376.992,00 zł

Całkowita wartość projektu: 376.992,00 zł

W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 tel.  75 77 615 15, e-mail: pcpr@powiat.zgorzelec.pl

Program Opieka wytchnieniowa będzie realizowany przez organizację pozarządową, która wygra otwarty konkurs na w/w zadanie.

Scroll to Top