Szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGORZELCU
ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej powinni spełniać następujące  warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • – zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej  opieki zdrowotnej
 • – oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lin prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu prowadzonym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu przez osoby do tego uprawnione. Szkolenie prowadzimy zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina”

Kandydatów spełniających powyższe warunki prosimy kontakt osobisty lub telefoniczny z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Zgorzelcu przy ul. II Armii Wojska Polskiego 8, pokój 3, 8 pod numerem telefonu 75  612 17-82, 89 w godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).

 

Scroll to Top