Informator lokalny

INSTYTUCJE POMOCOWE DLA OFIAR PRZEMOCY I INNE

WĘGLINIEC

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu
ul. Sikorskiego 40, kierownik: Grażyna Sroka
tel.: (75)77 12 144, fax: (75)77 12 508
e-mail: opswegliniec@poczta.onet.pl
Ośrodek finansuje dojazdy do Zgorzelca na spotkania ze specjalistą ds. przemocy w rodzinie (Maria Łyczkowska) w Punkcie Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śl. 1, 59-900 Zgorzelec

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Sikorskiego 3; tel.: 75 7711435

 

PIEŃSK

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk
Tel.: (75)77 86 511

Punkt Pomocy Rodzinie
– w pierwszy i w ostatni wtorek miesiąca w godzinach: 9 – 13, przyjmuje specjalista ds. przemocy w rodzinie pani Maria Łyczkowska.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku
ul. Bolesławiecka 18, 59-930 Pieńsk, tel.: (75)77 85 922

Punkt Pomocy Prawnej i Obywatelskiej
w każdy czwartek w godzinach: 15.00 – 16.30, przyjmuje pracownik socjalny pani Elżbieta Grzeszczyszyn
(nr tylko dla instytucji: 600 107 071).

SULIKÓW

Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy
ul. Plac wolności 29 – czynny w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca  w godz. od 10.00 do 14.00, przyjmuje specjalista ds. przemocy w rodzinie p. Maria Łyczkowska.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Pocztowa 7, tel.: 75 77 87 330

ZAWIDÓW

Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
ul. Plac zwycięstwa 21 – czynny w pierwszą i ostatnią środę miesiąca  w godz. od 15.30 do 17.30, przyjmuje terapeuta p. Alina Czajkowska, nie trzeba się wcześniej umawiać.

ZGORZELEC

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu
ul. Boh. II AWP 8, tel. 75 77 61 505, 75 77 55 587

Punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie
Zgorzelec, ul. Powstańców śląskich  1, p. Maria Łyczkowska, przyjmuje w poniedziałki od 9.30 do 14.00 oraz w czwartki od godz. 15.00 do 18.00. Umawianie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgorzelcu,
tel. 75 77 526 08

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zgorzelec, ul. Traugutta 77b, – czynny od poniedziałku do piątku w godz. pon., śr., czw. od 7.30 od 15.30, wt. od 7.30 do 17.00, Pt. od 7.30 do 14.00.  Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka. Zgłoszenia o stosowaniu przemocy można dokonać u pracowników socjalnych MOPS-u.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym SUBSYDIUM, Poradnia Uzależnień od Substancji Psychotropowych
Zgorzelec, ul. Warszawska 37a, tel./ fax : 75 775 87 00

Grupa AA – tel. 75 77 52 621), Warszawska 15 (Apostolstwo Trzeźwości),
ul. Staszica 5

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
ul. Warszawska 1, tel.: 77 775 6514

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Domańskiego 6, tel. 75 7719209

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Staszica 5, tel. 75 77 526 21

Grupa Wsparcia dla Uzależnionych przy parafii św. Józefa
ul. Ks. Kozaka 2, tel. 75 775 63 73


BOGATYNIA

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie
ul. Armii Czerwonej 13, 59-920 Bogatynia, telefon: (75) 77 32 512
Psycholog – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Grzegorz Hryszkiewicz

Przeciwdziałanie narkomanii 

I. Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych pon. – pt. w godzinach 8:00 – 15:30.
– Wstępne rozmowy informacyjno-terapeutyczne z osobami z problemem alkoholowym i ich rodzinami
– Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym

II. Zajęcia grupowe edukacyjno – wspierające dla osób uzależnionych i współuzależnionych
-dla osób uzależnionych
wtorek – od godz. 18.00, czwartek– od godz. 16.30,
dla osób współuzależnionych
środa od godz. 16.00.

 •  Grupa edukacyjno-wspierająca dla osób uzależnionych

 •  Trening umiejętności służących trzeźwieniu dla osób uzależnionych

 •  Grupa edukacyjno-wspierająca dla osób współuzależnionych

III. Punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie – poniedziałek – godz. 14.00-19.00, środa – godz. 16.00 -19.00

 •  Prowadzenie zajęć terapeutyczno – edukacyjnych dla ofiar i sprawców przemocy

 •  Działania wspierające dla dzieci – ofiar przemocy domowej.

 •  Prowadzenie profilaktyki szkolnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

IV. Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. przeciwdziałania narkomanii – czynny codziennie w godzinach urzędowych – pon. – pt. 8:00 – 15:30

 •  Działania informacyjno-konsultacyjne dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

 •  Wczesna interwencja w stosunku do osób eksperymentujących ze środkami odurzającymi

V. Konsultacje psychologiczne – wtorek od godz. 18.00.
Wsparcie mogą uzyskać pacjenci uczestniczących w programie terapeutycznym ośrodka, jak i osoby „z zewnątrz”, które potrzebują porady specjalisty.

VI. Grupy wsparcia dla osób uzależnionych – poniedziałek i piątek od godz. 18.00.
Wspomagają oddziaływania terapeutyczne, wzmacniają osoby, które ukończyły podstawowy program terapii w ośrodku lub na Oddziale Terapii Uzależnienia od alkoholu w Sieniawce.

VII. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych – codziennie w godz. 8.00 – 14.00.

 •  Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem: rozpadu życia rodzinnego, demoralizacji małoletnich, zakłócania spokoju i porządku publicznego.

 •  Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania w/w działań, i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.

 •  Skierowania na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra w celu wydania opinii

  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu
ul. Gen. T. Bora – Komorowskiego 31, tel. 71/ 352 94 03, e-mail: owiik@wp.pl
strona internetowa: www.akson.org.pl

Kto może kierować do ośrodka osoby potrzebujące?
Ze schronienia i specjalistycznej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny (matki z dziećmi) w sytuacji kryzysowej oraz doświadczające przemocy z Dolnego Śląska. Osoby te mogą zgłaszać się samodzielnie. Do przyjęcia na pobyt interwencyjny nie jest potrzebne skierowanie z MOPS-u.
Ośrodek funkcjonuje całodobowo we wszystkie dni tygodnia oraz święta.

Jakiego wsparcia mogą oczekiwać osoby potrzebujące?

 • Bezpłatne schronienie na okres trzech miesięcy (wyżywienie we własnym zakresie) dla ofiar przemocy w rodzinie z Dolnego Śląska – pokoje dla 18-tu rodzin

 • Całodobowy Punkt Interwencji Kryzysowej w tym: wsparcie udzielane zarówno osobiście, jak i telefonicznie (71/ 352 94 03)

 • Bezpłatna pomoc: psychologiczna i psychoterapeutyczna (konsultacje psychologiczne, psychoterapia), pedagogiczna i prawna

 • Praca z osobami przyjętymi do ośrodka na pobyt interwencyjny opiera się na indywidualnym planie wsparcia, którego celem jest uregulowanie sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i prawnej (sprawy karne związane z przemocą w rodzinie, alimenty, opieka nad dziećmi – jeśli np. dana rodzina przyjeżdża na pobyt interwencyjny z miejscowości oddalonej od Wrocławia na tyle, że nie jest możliwe, aby dziecko kontynuowało naukę w macierzystej szkole, zwykle zostaje przepisane do szkoły w Wrocławiu),

 • Uregulowanie spraw związanych z zatrudnieniem (rejestracja w PUP, podjęcie pracy i jej utrzymanie),

 • Uzyskanie niezbędnych świadczeń z pomocy społecznej, dokumentów i zaświadczeń (dowód tożsamości, świadectwa pracy, zaświadczenia lekarskie).

W jakim czasie od zgłoszeniu potrzeby przybycia do ośrodka przyjmowane są osoby?
Do Punktu Interwencji Kryzysowej osoby przyjmowane są od razu. Całodobowo czynny jest też telefon interwencyjny. Natomiast jeśli okazuje się podczas rozmowy, że osoba jest zdecydowana na zamieszkanie w Ośrodku przez okres maksymalnie trzech miesięcy, to decyzja o możliwości przyjęcia danej osoby, czy rodziny uzależniona jest od tego, czy w Ośrodku są miejsca.

Zgodę na zamieszkanie w ośrodku wydaje kierownik ośrodka i w praktyce dzieje się to zwykle od razu po zakończeniu rozmowy z daną osobą.

Taka bezpośrednia rozmowa w ośrodku jest podstawą do tego, by przyjąć osobę, bądź rodzinę na pobyt. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość przyjęcia osoby, bądź rodziny na podstawie rozmowy telefonicznej.

Osoby zgłaszające się do ośrodka muszą same zapewnić sobie dojazd. Koszty dojazdu nie są zwracane.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
tel.: (0-74) 846-75-58, 840-82-96
e-mail: sekretariat@pcpr.walbrzych.pl
www.pcpr.walbrzych.pl

NOCLEGOWNIE – POWIAT ZGORZELECKI:

 1. Dom samotnych Matek z Dziećmi „Markot”,
  ul. Parkowa 3,
  59-900 Zgorzelec,
  tel. 75 77 17 217, 607 077 216.
 2. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta,
  ul. Henrykowska 4,
  59-900 Zgorzelec,
  tel. 75 77 17 777
 3. Fundacja Wzajemnej Pomocy „Arka”,
  ul. 1 Maja 7b,
  59-920 Bogatynia,
  tel. 75 77 314 31.
Scroll to Top