Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ABC dla młodzieży usamodzielniającej się

INFORMACJA DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ. 


Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zwanej dalej "osobą usamodzielnianą", w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie postanowienia sądu, przyznaje się pomoc pieniężną na:
a) Kontynuowanie nauki - miesięcznie w kwocie 526 zł na czas trwania roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Wymagane jest przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki.

Pomoc ta przysługuje pod warunkiem, że osoba usamodzielniana przebywała:

  • w rodzinie zastępczej spokrewnionej co najmniej 3 lata lub
  • w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej co najmniej rok.


Osoba usamodzielniana uzyska pomoc na kontynuowanie nauki, jeżeli uczy się w szkole lub w zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia ewentualnie u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

b) Usamodzielnienie - pod warunkiem, że przebywała w pieczy zastępczej nie krócej niż jeden rok. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. Wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w opiece zastępczej oraz stwierdzonych potrzeb.

c) Zagospodarowanie - wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w opiece zastępczej oraz stwierdzonych potrzeb.

Pomoc na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, jeżeli dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest: złożenie wniosku, posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia i jego realizacja, wskazanie przez osobę usamodzielnianą opiekuna procesu usamodzielnienia oraz pisemnej zgody tej osoby. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Wnioski o pomoc pieniężną są do pobrania w zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA".INFORMACJA DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH 


Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, zwana dalej "osobą usamodzielnianą" zostaje objęta pomocą i wsparciem przez pracę socjalną, a także otrzymuje pomoc:

1) Pieniężną na kontynuowanie nauki - comiesięcznie w kwocie 516,60 zł, pod warunkiem, że przebywała w placówce (w wykonaniu orzeczenia sądu rodzinnego) minimum jeden rok. Pomoc ta przysługuje w czasie trwania roku szkolnego lub roku akademickiego. Konieczne jest przedłożenie do PCPR na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki.

2) Pieniężną jednorazową na usamodzielnienie pod warunkiem, że przebywała w placówce

(w wykonaniu orzeczenia sądu rodzinnego) minimum jeden rok. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną w trakcie trwania nauki. Wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w opiece zastępczej oraz stwierdzonych potrzeb.

3) Na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

  • materiały niezbędnego przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
  • niezbędne urządzenia domowe,
  • pomoce naukowe,
  • sprzęt rehabilitacyjny,
  • sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.


Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy za względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w opiece zastępczej oraz stwierdzonych potrzeb.

Warunkiem uzyskania wyżej wymienionych świadczeń jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem programu usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Pomoc, o której mowa, przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy w przypadku, gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pierwszej formie pieczy zastępczej.

Wnioski o pomoc pieniężną są do pobrania w zakładce pliki do pobrania