ABC dla młodzieży usamodzielniającej się

Informacja dla osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie postanowienia sądu.

W/w osobom można przyznać następujące formy pomocy:

a) Pomoc na kontynuowanie nauki –miesięcznie w kwocie 681,00 zł, przysługuje w czasie trwania roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.

Wymagane jest przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki.

Pomoc ta przysługuje pod warunkiem, że osoba usamodzielniana przebywała:

  • w rodzinie zastępczej spokrewnionej co najmniej 3 lata lub
  • w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej co najmniej rok.

Osoba usamodzielniana uzyska pomoc na kontynuowanie nauki, jeżeli uczy się w szkole lub w zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni, na kursach, ewentualnie
u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, jeśli ich ukończenie jest zgodne
z indywidualnym programem usamodzielnienia.

b) Pomoc na usamodzielnienie –wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w pieczy zastępczej oraz stwierdzonych potrzeb.
W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki

c) Pomoc na zagospodarowanie –wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w opiece zastępczej oraz stwierdzonych potrzeb.

 

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest: złożenie wniosku, posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia i jego realizacja, wskazanie przez osobę usamodzielnianą opiekuna procesu usamodzielnienia oraz pisemnej zgody tej osoby. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.
Ponadto  w/w osobom udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia, zapewnia pomoc prawna i psychologiczną

Informacja dla osób pełnoletnich opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy skierowanie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu i osoba ta przebywała w nich co najmniej rok.

W/w osoba zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie
i integrację ze środowiskiem w tym miedzy innymi:

1) pieniężną na usamodzielnienie,

2) pieniężną na kontynuowanie nauki,

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

4) w uzyskaniu zatrudnienia;

5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Pomoc pieniężna przysługuje osobie zdolnej do samodzielnej egzystencji. Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz spełnienie kryteriów dochodowych:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (obecnie 1.552 zł),

2) w przypadku osoby w rodzinie, dochód na osobę nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( obecnie 1.200 zł)

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wynosząca obecnie 551,10 zł przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, szkole wyższej, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc tą przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

Warunkiem uzyskania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta będzie przeznaczona na zaspokojenie  ważnej życiowej potrzeby  w szczególności na polepszenie warunków mieszkaniowych  lub stworzenie warunków do działalności zarobkowej albo pokrycie wydatków związanych z nauką.

Wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w danej placówce oraz stwierdzonych potrzeb.

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

  • materiały niezbędnego przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
  • niezbędne urządzenia domowe,
  • pomoce naukowe,
  • sprzęt rehabilitacyjny,
  • sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy za względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Wysokość pomocy uzależniona jest od czasu pobytu osoby usamodzielnianej w opiece zastępczej oraz stwierdzonych potrzeb.

Wnioski o pomoc są do pobrania w zakładce pliki do pobrania.

Scroll to Top