Turnusy rehabilitacyjne

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

1. Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

2. Warunki ubiegania się o dofinansowanie.
Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi: 

– posiadać skierowanie na turnus rehabilitacyjny wystawione przez lekarza, pod którego opieką osoba się znajduje,

– dokonać wyboru ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę oraz dokonać wyboru organizatora, który posiada taki wpis.

Podczas pobytu na turnusie osoba musi uczestniczyć w zajęciach  przewidzianych w programie turnusu, który wybrała.
Osoba ubiegająca się lub korzystająca z dofinansowania do turnusu, nie może pełnić funkcji członka kadry na wybranym turnusie i nie może pełnić funkcji opiekuna innego uczestnika danego turnusu. 

3.Pierwszeństwo przyznawania dofinansowania.

Pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne
w wieku do 16 lat oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym i  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

 Od 2023 r. w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata, co oznacza że osoby dorosłe, które otrzymały dofinansowanie w 2022 r., ponownie mogą je otrzymać w 2024 r.

 Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

4. Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 30 % przeciętnego wynagrodzenia dla  osoby  niepełnosprawnej  ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o  niepełnosprawności oraz  osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej  się niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności. 
  • 27 % przeciętnego wynagrodzenia  dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
  • 25 % dla niepełnosprawnego z lekkim stopniem niepełnosprawności.
  • 20 % dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 

Wysokość dofinansowania to kwota, która zmienia się, co kwartał.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. 

 

5. Dokumentacja, jaką należy złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie.

Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie są wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z załącznikami określonymi we wniosku. 

6. Opiekun osoby niepełnosprawnej.

Opiekunem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym może być: 
– osoba, która nie będzie pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie,
– w przypadku, gdy opiekun nie jest członkiem rodziny (osoba obca) jest osobą obcą, musi mieć ukończone 18 lat,
– w przypadku, gdy opiekunem jest członek rodziny zamieszkujący wspólnie, musi mieć ukończone 16 lat.  
Opiekunem nie może być osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.  

7. Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są na stronie internetowej: www.empatia.mpips.gov.pl

Scroll to Top