Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością”

Celem Programu Mobilność osób z niepełnosprawnością, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Terminy i sposób składania wniosków

 1. tura pierwsza: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do godziny 23:59;
 2. tura druga: od dnia 30.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. do godziny 23:59;
 3. tura trzecia: od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. do godziny 23:59;
 4. tura czwarta: od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. do godziny 23:59.

 

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawność uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;
 2. oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania;
 3. poświadczy konieczność stosowania wózka inwalidzkiego zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do Programu;
 4. w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu pojazdu dostosowanego do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim, do wniosku dołączy również cyfrowe odwzorowanie prawa jazdy kategorii B.

Program będzie również przewidziany dla pasażerów z niepełnosprawnością, uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

 

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

 1. Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego.
 2. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowego dostosowanego samochodu osobowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego, przy czym dofinansowanie zakupu samochodu używanego możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:
  • data pierwszej rejestracji pojazdu, którego zakup ma być dofinansowany nie może być wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy na dofinansowanie. Nie ma znaczenia czy podczas pierwszej rejestracji pojazd został określony jako dostosowany;
  • dostosowany samochód osobowy będzie zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi, naprawa samochodów  osobowych samochodowych (dział: 45 Polskiej Klasyfikacji Działalności), potwierdzony wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej;
  • dostosowany samochód osobowy, na dzień jego odbioru czyli na dzień wystawienia faktury o płatność końcową będzie dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 3. Dostosowany samochód osobowy, którego zakup dofinansowano ze środków Programu:
  • w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy oraz możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel kierowcy. Wprowadzone dostosowania muszą mieć charakter indywidualny, uwzględniający możliwości beneficjenta;
  • w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić podróż osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel pasażera.

Można uzyskać dofinansowanie:

 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
  • do kwoty 150.000,00 zł – 80%,
  • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
  • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%,
  • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;
 2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera:
 • do kwoty 130.000,00 zł – 85%,
 • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
 • nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

 W jaki sposób będzie można ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski można złożyć WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej:

 1. przez teletransmisję danych,
 2. w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Oddziału.

Potwierdzenie złożenia wniosku będzie wymagało posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego.

Program Mobilność osób z niepełnosprawnością jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/tresc-programu/

Scroll to Top