Podział środków PFRON

PODZIAŁ ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYPADAJĄCYCH WEDŁUG ALGORYTMU DLA POWIATU ZGORZELECKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2024 ROKU.

Wyszczególnienie

 

Plan

 

I. Środki finansowe na zadania z zakresu zatrudniania
i  rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

231.300 zł

1. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej /art. 12a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

100.000 zł

2.  Dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego  /art. 13 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

8.000 zł

3. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb /art. 26 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

 

4. Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy /art.26d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

 

5. Dokonywanie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /art. 26e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

100.000 zł

 

6. Zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostających w zatrudnieniu /art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

15.000 zł

 

7. Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych /art. 40 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

8.300 zł

 

8. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych /art. 41 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

 

II. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

3.228.157 zł

1.  Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

1.516.320 zł

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

100.000 zł

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

350.000 zł

4.  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

5.400 zł

5.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

1.255.937 zł

6.  Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/

500 zł

III. Zadania zlecane zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

80.000 zł

Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna

3.539.457

 

Scroll to Top