Cudzoziemcy

Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji. Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 

Wniosek powinien zawierać:

 

 • pisemną deklarację uchodźcy o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa,
 • pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem uchodźca nie zwrócił się na terenie innego województwa,
 • pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

 

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopie:

 

 • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy;
 • Genewskiego Dokumentu Podróży wydanego przez Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców;
 • Karty Pobytu wydanej w związku z pobytem na terytorium RP;
 • innych dokumentów, którymi dysponuje uchodźca, mogących pomóc w opracowaniu programu integracji.

 

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie

 

 • decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej
 • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej
 • inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

 

Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec złożył wniosek.

Pomoc dla cudzoziemca przebywającego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec opuścił ośrodek

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

 1. świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, łączna wysokość świadczeń pieniężnych jest uzależniona od liczby osób w rodzinie oraz okresu realizacji indywidualnego programu integracji i wynosi obecnie od 721 zł do 1450 zł miesięcznie,
 2. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 3. specjalistyczne poradnictwo socjalne.

 

Pomoc integracyjna realizowana jest w ramach indywidualnego programu integracji uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązane jest do:

 1. udzielenia uchodźcy informacji dotyczącej pomocy określonej w programie oraz warunkach jej wstrzymania lub udzielenia pomocy,
 2. współdziałania z cudzoziemcem oraz wspierania go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodkiem pomocy społecznej,
 3. pomocy w uzyskaniu mieszkania,
 4. prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej,
 5. innych uzgodnionych z cudzoziemcem działań wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej uchodźcy,
 6. wskazania pracownika, zwanego dalej „realizatorem programu”, uzgadniającego z cudzoziemcem program oraz wspierającego go w okresie realizacji tego programu.

 

Cudzoziemiec zobowiązany jest do:

 1. zameldowania się w miejscu zamieszkania,
 2. zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,
 3. obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba,
 4. współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu,
 5. innych uzgodnionych z uchodźcą działań wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej uchodźcy,
 6. przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

 

W przypadku niezrealizowania przez cudzoziemca zobowiązań ustalonych w indywidualnym programie integracji, w szczególności braku aktywnego działania ze strony cudzoziemca na rzecz jego integracji, realizacja pomocy może zostać ograniczona lub wstrzymana.

 

Scroll to Top