Wykaz organizacji i instytucji

1. Fundacja Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy w Zgorzelcu
adres:
 ul. Traugutta 77b, 59-900 Zgorzelec
nr telefonu: 75 775 37 42
email: fawtz@poczta.onet.pl
strona internetowawww.wtzzgorzelec.pl 
prezes: Sławomir Wojaczyński
główne działania: prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, podejmowanie działań zapewniających niepełnosprawnym  należytą pomoc lekarską i niezbędne leki, oraz uzyskiwanie skierowań i miejsc w szpitalach, sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, organizowanie i finansowanie obozów, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych oraz innych form wypoczynku i rekreacji dla dorosłych i dzieci.


2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Życzliwych
adres: ul. Ks. Kozaka 2, 59-900 Zgorzelec;
adres do korespondencji: ul. Lubańska 28/10, 59-900 Zgorzelec
nr telefonu: 728980398, 507803089  
prezes: Jerzy Przybylski 
główne działania: reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, pomoc w załatwianiu spraw związanych z ich życiem codziennym, leczeniem, rehabilitacją, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, organizacja wypoczynku, imprez rekreacyjnych, turystyki i kultury, integracja i współpraca przygraniczna – Niemcy – Czechy z organizacjami o podobnym profilu działań. 

3. Stowarzyszenie Wspierających Rozwój Osób Niepełnosprawnych, Starszych i Chorych IN GREMIO
adres: ul. Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec
nr tel.: 756491630
email:dps_jutrzenka_zgorzelec@wp.pl
prezes: Dorota Frazik
główne działania: reprezentowanie osób niepełnosprawnych, ich interesów i potrzeb, współpraca z innymi organizacjami, władzami samorządowymi.

4. Oddział Terenowy Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół
adres: ul. Traugutta 77, 59-900 Zgorzelec;
adres do korespondencji: 59 – 900 Zgorzelec, ul. Broniewskiego 29/18
nr tel.: 75 64 82 746   
email: ireneuszzak@gmail.com
prezes: Barbara Matuła
główne działania: na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz ich rodzin, integracja środowiska chorych, ich rodzin i opiekunów, pomoc w różnych sferach życia, kompleksowa rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa, reprezentowanie ich  interesów na zewnątrz, organizowanie różnych form pomocy, integracja społeczna poprzez organizowanie różnego typu imprez, wyjazdów itp.

5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
adres: ul. Warszawska 1/4, 59-900 Zgorzelec
nr tel.: 75 77 56 539  
prezes: Helena Derbich
główne działania: pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans społecznych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

6. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Zgorzeleckiej TRAMP
adres: Klub seniorów: ul. Mickiewicza 13, 59-900 Zgorzelec;
adres do korespondencji:
ul. Batorego 2/2, 59-900 Zgorzelec
email: jurekada1@interia.pl, stanislaw.wolanin@tlen.pl
nr tel.: 501665759, 608640753
prezes: Władysława Kłaczyńska
główne działania:  promocja zdrowego stylu życia, wspieranie społeczności lokalnych oraz środowisk osób chorych i niepełnosprawnych na terenie powiatu i regionu, aktywizacja i szeroko rozumiana pomoc środowisk twórczych, wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji, walka z wykluczeniem społecznym i marginalizacją grup społecznych.

7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Zgorzelcu 
adres: ul. Warszawska 1/14, 59-900 Zgorzelec
nr tel.: 602848360, 757532736
email: alicja12086@wp.pl 
prezes: Jarosław Brzozowski, zarząd rejonowy w Jeleniej Górze: Wojciech Stachurski 601641171
główne działania:  współpraca z Ministrem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Diabetycznym w celu wypracowania  najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego, poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń niezbędnych diabetykom,  organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków oraz samokontroli.

8.  Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła
adres: ul. Armii Krajowej 103, 59-900 Zgorzelec
nr tel.: 75 77 52 002
email: pznzgorzelec@interia.pl
prezes: Jerzy Obuchowski
główne działania:  specjalistyczne szkolenia indywidualne z zakresu orientacji przestrzennej, posługiwania się białą laską, nauki pisma punktowego, czynności życia codziennego i posługiwania się specjalistycznym sprzętem komputerowym, poradnictwo dla osób niewidomych i słabo widzących z zakresu przysługujących ulg, uprawnień, możliwości ubiegania się o  dotacje; instruktaż i pomoc związana z wypełnianiem pism i wniosków, prowadzenie biblioteki książek i czasopism „mówionych” (zapis cyfrowy), a także drukowanych pismem punktowym oraz powiększonym czarno-drukiem.

9. Bogatyńskie Stowarzyszenie AMAZONKI
adres: ul. Wyczółkowskiego 5/8, Bogatynia
nr tel.:  889 696 556
email: dodboj@o2.pl, amazonkibogatynia@free.ngo.pl
prezes: Dorota Bojakowska
główne działania: na rzecz kobiet z rakiem piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia w stanie sprawności fizycznej i psychicznej oraz uczestniczenie w akcjach uświadamiających społeczeństwu znaczenie wczesnego wykrywania choroby, poprzez: gimnastykę rehabilitacyjną, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, spotkania z ochotniczkami, spotkania integracyjne, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy na kulturalno-rozrywkowe, działalność oświatową. 

10. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bogatyni
adres: ul. Kusocińskiego 10/7 59-920 Bogatynia
nr tel.: 75 773 18 06
prezes: Barbara Jachimowicz
główne działania: opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, ochrona interesów członków, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych, dbanie o jakość leczenia cukrzycy, organizacje szkoleń edukacyjnych, promocja zdrowia. 

11. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu
adres: ul. Czachowskiego 1a, 59-900 Zgorzelec
nr tel.: 75 77 56 201 
email: pckzgorzelec@wp.pl
prezes: Kazimierz Popielarz
główne działania: zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych, pomoc socjalna i dożywianie, promowanie honorowego krwiodawstwa, pozyskiwanie dawców krwi, pomoc ofiarom klęsk i katastrof, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, zabezpieczanie imprez masowych przez Grupę Ratownictwa PCK, promocja i ochrona zdrowia  oraz przeciwdziałanie uzależnieniom, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym np. organizacja kolonii, półkolonii, zimowisk, organizacja różnych form integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i seniorów, organizacja turnusów rehabilitacyjnych i zdrowotnych dla dorosłych, organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych  usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

12. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Dolnośląsko – Nadodrzański z siedzibą w Zgorzelcu 
adres:  ul. Konarskiego 5b, 59-900 Zgorzelec
nr tel.: 75 77 58 968, 975 77 58 941 
prezes: dr Zbigniew Śliwiński
główne działania: prowadzenie szerokiego zakresu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych lub osób w podeszłym wieku  a w tym: organizacja różnych form integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i seniorów, organizacja turnusów rehabilitacyjnych i  zdrowotnych dla dorosłych i dzieci niepełnosprawnych, organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 
 
13. Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym SUBSYDIUM 
adres:  ul. Warszawska 37a 59-900 Zgorzelec
nr tel.: 75 77 58 700
email: subsydium@free.ngo.pl
prezes: Maria Leszczyńska
główne działania: profilaktyczne, których celem jest promocja zdrowia, propagowanie życia bez narkotyków oraz kreowanie twórczych postaw.
 
14. Stowarzyszenie OSTOJA  
adres: ul. Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec  
nr tel.: 75 77 52 580
prezes: Barbara Zagórska
główne działania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (reprezentowanie ich interesów na zewnątrz), popularyzacja i upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku,  promocja zdrowego stylu życia, kompleksowa  rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa, organizowanie różnych form pomocy.

15. Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS
adres: ul. Brzozowa 10/2, 59-900 Zgorzelec
nr tel.:  691 565 491
email: fis.abramis@wp.pl
strona internetowa: www.fundabramis.pl
prezes: Marek Jarząb
główne działania: organizacja szkoleń dotyczące m.in. współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych oraz partnerstw lokalnych, opracowanie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych, wdrożenie lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

16.  Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy SOSW SZANSA
adres: ul. Armii Krajowej 10, 59-900 Zgorzelec
nr tel.: 75 775 24 71, 75 775 24 71
email: soswzgorzelec@wp.pl
strona internetowa: www.soswzgorzelec.eu
prezes: Aneta Szostak – Sulewska
główne działania: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 
17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bogatyni
adres: ul. Wyczółkowskiego 43, 59-920 Bogatynia,
adres do korespondencji: 59-921 Porajów, ul. Różana 26a
nr tel.: 75 773 26 69
email: emilia.kurzątkowska @gmail.com
prezes: Emilia Kurzątkowska
główne działania:  organizacja wakacji dla dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo (w tym profilaktyczno-terapeutyczne turnusy rodzinne tzw. wczasy z pedagogiem, psychologiem) oraz dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle  chorych, działalność edukacyjną organizując m.in. konkursy ekologiczno-plastyczne i poetyckie, przeglądy działalności artystycznej itp.

18. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Specjalnej Troski
adres: ul. Świerczewskiego 39a, 59-930 Pieńsk
nr tel.: 75 77 85 186
prezes: Janina Len
główne działania: na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych a także dzieci z rodzin ubogich i osieroconych, a w tym działalność opiekuńczo-wychowawcza w miejscu zamieszkania, prowadzona przez terenowe koła przyjaciół dzieci, organizacja dożywiania, pomoc w nauce oraz w porozumieniu z rodzinami i szkołami, dążenie do eliminacji zagrożeń wychowawczych.

19. Fundacja Działań Społecznych PARI PASSU
adres: ul. Dolna 3 59-900 Łagów
nr tel.: 502 940 005
email: fds.paripassu@gmail.com
prezes: Anna Zalewska
główne działania: inicjowanie, wspieranie, rozwój, popularyzacja, realizacja wszelkich inicjatyw społeczności lokalnych w różnorodnych w dziedzinach życia społecznego.

20. Fundacja PROBUS
adres: Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec
nr tel.: 501 234 555
email:biuro@fundacjaprobus.eu
prezes: Agnieszka Skonieczka
główne działania: wpływające na poprawę jakości życia, aktywizację i integrację szczególnie mieszkańców terenów wiejskich, zapewnienie optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary wiejskie.
 
21. Centrum Wolontariatu (działalność zawieszona od 2013 roku)
adres: ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec
nr tel.: 75 648 82 23
email: wolontariat@zgorzelec.com
główne działania: inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej, która zmierza do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz zmniejszenia marnotrawienia żywności, walka z wykluczeniem społecznym, pozyskiwanie jak najliczniejszej grupy Darczyńców i Sponsorów wspierających misję Fundacji. 

22. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
adres: ul. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa
nr tel.: 22 505 55 00, 22 50 55 276, 22 50 55 670
email: coi@pfron.org.pl
strona internetowa: www.pfron.org.pl

23. Oddział Dolnośląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
adres: ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław
nr tel.: 71 34 67 440
email: wroclaw@pfron.org.pl
 
24. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
adres: ul. Nowogrodzka 11, 00- 513 Warszawa,
adres korespondencyjny: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
nr tel.:  22 529 06 01, 22 529 06 00
strona internetowa: www.niepelnosprawni.gov.pl
Scroll to Top