Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 1. Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
 1. Wnioski w sprawie dofinansowania rozpatrywane są na bieżąco, po przekazaniu środków finansowych z PFRON, aż do momentu ich wyczerpania w planie finansowym.
 1. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę kryterium dochodowe wnioskodawcy oraz kolejność składania wniosków.
 1. Warunki ubiegania się o dofinansowanie.

W celu ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy:

 1. zgłosić się do lekarza, adekwatnego do  schorzenia (zlecenia mogą być wystawiane po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym świadczeniobiorcy lub badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a w przypadku zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – także na podstawie dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy),
 2. uzyskać potwierdzenie przez NFZ (za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, NFZ weryfikuje zlecenie i potwierdza posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę),
 3. po uzyskaniu limitu cenowego z NFZ dokonać zakupu (u producenta lub w sklepie, który ma podpisaną umowę z NFZ), danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego (w przypadku przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie, zlecenie na zaopatrzenie może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły),
 4. uzyskać od sprzedawcy fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność
  z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
 5. złożyć wiosek do PCPR w Zgorzelcu z załącznikami.
 1. Wysokość dofinasowania:

O wysokości dofinansowania decydują:

 • przyznany przez NFZ limit dla ubiegającego się o dofinansowanie oraz
 • jego udział własny w koszcie zakupu.

Wysokość dofinansowania PCPR każdorazowo wylicza w oparciu o obowiązujące przepisy.

W przypadku osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej pokrycie udziału własnego pensjonariusza, o ile taki udział jest wymagany, pokrywa DPS, w którym zamieszkuje pensjonariusz.

 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi 100% sumy kwoty limitu przyznanego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie w/w przedmiotów.

 

W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych  przypadkach Dyrektor PCPR
w Zgorzelcu po zasięgnięciu opinii zespołu ds. oceny zasadności wniosków
o dofinansowanie z PFRON może zwiększyć wysokość dofinansowania
do 150 %.

 

 1. Dokumentacja uprawniająca do realizacji zadania.

Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie są wniosek wraz
z załącznikami określonymi we wniosku.

 

 1. Kryteria realizacji zadania:
  a)Artykuły (przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze) nabyte przez osobę niepełnosprawną przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia, czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną oraz przed uzyskaniem refundacji NFZ nie mogą być finansowane ze środków PFRON.
  b)Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie także na naprawy przedmiotów ortopedycznych, o ile taka naprawa została objęta refundacją
  z NFZ.
 2. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań dopuszcza się możliwość wypłaty dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  w ramach zaliczkowych wypłat środków PFRON dla Powiatu Zgorzeleckiego, po dokonaniu rozliczenia środków PFRON za poprzedni rok, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.
Scroll to Top