Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

1. Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.

2.Wnioski w sprawie dofinansowania rozpatrywane są na bieżąco, po przekazaniu środków finansowych z PFRON, aż do momentu ich wyczerpania w planie finansowym.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę kryterium dochodowe wnioskodawcy oraz kolejność składania wniosków.

4.Warunki ubiegania się o dofinansowanie.
W celu ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy: 
– zgłosić się do lekarza, adekwatnego do  schorzenia, po wniosek będący zleceniem/kartą na zaopatrzenie w wyroby         medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi,
 –  kartę/zlecenie należy wysłać do NFZ w celu przyznania limitu cenowego  dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami, 
– po uzyskaniu limitu cenowego tzn. po otrzymaniu karty/zlecenia z NFZ osoba niepełnosprawna może kupić u producenta      lub w sklepie, który ma podpisaną umowę z NFZ, dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy,
– po zakupie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego należy zwrócić się do PCPR w Zgorzelcu z wnioskiem o dofinansowanie określonego przedmiotu. 

5.Wysokość dofinansowania 

O wysokości dofinansowania decydują:

– przyznany przez NFZ limit dla ubiegającego się o dofinansowanie oraz
– jego udział własny w koszcie zakupu.  
Wysokość dofinansowania PCPR każdorazowo wylicza w oparciu o obowiązujące przepisy.
W przypadku osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej pokrycie udziału własnego pensjonariusza, o ile taki udział jest wymagany, pokrywa DPS, w którym zamieszkuje pensjonariusz.
Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi 120% sumy kwoty limitu przyznanego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie w/w przedmiotów.

6. Dokumentacja uprawniająca do realizacji zadania.

Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie są wniosek wraz z załącznikami określonymi we wniosku.

7.Kryteria realizacji zadania:

a) Artykuły (przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze) nabyte przez osobę niepełnosprawną przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia, czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną oraz przed uzyskaniem refundacji NFZ nie mogą być finansowane ze środków PFRON. 
b) Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie także na naprawy przedmiotów ortopedycznych, o ile taka naprawa została objęta refundacją z NFZ. 

 

Przewiń do góry