Karta Polaka

Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która:

  • posługuje się językiem polskim (w stopniu co najmniej podstawowym) oraz zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje,
  • w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika uprawnionej organizacji, złoży pisemną deklarację o przynależności do Narodu Polskiego,
  • wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków było narodowości polskiej, lub przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej polonijnej potwierdzające jego aktywne działanie na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej trzech ostatnich lat,
  • złoży odpowiedni wniosek, że na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 nie repatriowała ona lub jej wstępni do jednego z państw będących stroną tych umów.

 

  1. Starosta właściwy dla miejsca pobytu w Polsce cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka lub członków jego rodziny objętych świadczeniem rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
  2. Starosta składa wniosek do właściwego Wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.
  3. Decyzja Wojewody o przyznaniu świadczenia pieniężnego jest przekazywana właściwemu staroście w celu jej wykonania, gdy stanie się ostateczna, a więc po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, który jest liczony od daty odbioru decyzji przez cudzoziemca.
  4. Wypłaty świadczeń będą dokonywane w okresach miesięcznych przez Starostę (za pośrednictwem PCPR), wskazanego przez Wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwego ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.
  5. Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje Starosta wskazany przez Wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

 

Organem właściwym do wydania lub przedłużenia ważności Karty Polaka jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub wskazany wojewoda.

Scroll to Top