Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz do sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji

Przypominamy, że od 1 listopada do 30 listopada można składać wnioski
o dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
oraz do sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji

DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  1. Warunki ubiegania się o dofinansowanie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

– prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

 –   udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

– udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2. Dokumentacja uprawniająca do realizacji zadania oraz wysokość dofinansowania.

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami określonymi we wniosku (do pobranie w zakładce „Pliki do pobrania”).

3. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.    

4. Kryteria realizacji zadania.

Wnioski składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. 

Przy rozpatrywaniu wniosków na powyższe zadanie brane są pod uwagę przede wszystkim:

– rodzaj zadania,

– cel przedsięwzięcia,

– skutki społeczne, środowiskowe i edukacyjne zadania. 

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

DOFINANSOWANIE DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

1. Warunki ubiegania się o dofinansowanie. 

O dofinansowanie mogą się ubiegać: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją niepełnosprawnych co najmniej od dwóch lat przed dniem złożenia wniosku i udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie mogą  ubiegać się placówki służby zdrowia, które zajmują się wyłącznie leczeniem lub rehabilitacją leczniczą.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wniosek składa się do PCPR właściwego dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności.  

2.Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/ bez konieczności wychodzenia z domu.

Scroll to Top