Dostępna przestrzeń publiczna

Wnioski można składać do 15.07.2023 r. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez udostępniony przez PFRON system – Generator wniosków.

Dofinansowanie w poszczególnych modułach wynosi maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent zobowiązany jest wnieść wkład własny w formie pieniężnej stanowiący co najmniej 20% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Program realizowany będzie w latach 2023-2027.

Okres trwałości projektu w ramach Programu wynosi 10 lat od momentu rozliczenia dofinansowania projektu.

Program składa się z czterech modułów zgodnych z jego celem i założeniami:

Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Wydatkami możliwymi do sfinansowania są w szczególności (jest to katalog otwarty):

W przypadku wniosków dotyczących Modułu A i B Programu:

 1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w szczególności poprzez: budowę lub modernizację pochylni, dojścia do obiektu, wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami zapewniających dostępność do tych obiektów dla tych osób; dostawę, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, windy wewnętrznej lub przyściennej;
 2. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, w szczególności poprzez:

zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, w tym zakup i montaż drzwi przesuwnych; przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych; montaż domofonów, włączników światła (na wysokości max 1,1 m); dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych; roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim (w tym również umożliwiające obsługę nabożeństw przez kapłanów z niepełnosprawnościami); zakup konfesjonałów dostępnych lub wydzielenie miejsca na korzystanie z indywidualnych spotkań z duchownym (w tym wyposażenie miejsca w pętlę indukcyjną); dostosowanie przynajmniej jednego pomieszczenia w obiekcie z toaletą i łazienką (dotyczy w szczególności domów rekolekcyjnych);

 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, w szczególności poprzez: zakup i montaż planów tyflograficznych; zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną; oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a;
 • zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, w szczególności poprzez zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami;
 • obsługę osób korzystających z usług z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
 • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;
 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania;
 • zapewnienie dostępności otoczenia budynku rozumianego jako właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, technologii i usług) – tylko w przypadku modułu A;
 • koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu.

Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne; kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich osoby prawne; organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Wydatkami możliwymi do sfinansowania są w szczególności (jest to katalog otwarty), pod warunkiem złożenia deklaracji we wniosku, że plac zabaw będzie placem ogólnodostępnym i integracyjnym:

 1. wykonanie bezpiecznej nawierzchni zgodnie z normą PN-EN 1177;
 2. wykonanie dojścia do placu zabaw dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz odpowiedniej szerokości ciągów pieszych (nie węższych niż 150 cm);
 3. aranżacja elementów malej architektury (np. kosze, ławki, stojaki na rowery);
 4. zakup urządzeń i sprzętów zgodnych z normą PN-EN 1176;
 5. wykonanie nasadzeń;
 6. koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu.

Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze, wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.

Wydatkami możliwymi do sfinansowania są w szczególności (jest to katalog otwarty), pod warunkiem, że przestrzeń gabinetów i sanitariatów spełnia standardy dostępności:

 1. wyposażenie podmiotu leczniczego w urządzenia niezbędne do prowadzenia właściwej opieki ginekologicznej osób z niepełnosprawnościami np. zakup fotela ginekologicznego do badania osoby z niepełnosprawnością np. z regulowaną wysokością, wagi krzesełkowej lub platformowej, podnośnika sufitowego lub mobilnego, leżanki z regulacją wysokości;
 2. obsługę osób korzystających z usług z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
 3. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;
 4. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania;
 5. wyposażenie toalety lub łazienki (np. armatura, poręcze, DSO, krzesełko prysznicowe, podnośnik mobilny), pod warunkiem, że pomieszczenia spełniają warunki dostępności, to jest posiadają odpowiednią powierzchnię i przestrzeń manewrową;
 6. wykonanie komfortki (przewijaka dla osób dorosłych);
 7. koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu.

Poniżej link:

Ruszył nabór do programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dla osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Scroll to Top