Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: “Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczj typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci”.

Scroll to Top