Spotkanie PCPRów z Dolnego Śląska

Rok 2023 jest rokiem zmian w pieczy zastępczej. Wprowadza je nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. PCPR w Zgorzelcu w dniu 19 stycznia zorganizował spotkanie warsztatowe, w celu omówienia zmian w ustawie i wypracowania rozwiązań ich stosowania. Na spotkanie zostali zaproszeni Dyrektorzy i pracownicy wszystkich PCPRów z Dolnego Śląska.

W ciągu trzech godzin przedstawiciele 17 powiatów analizowało zmieniające się przepisy, konstruowało wspólne wnioski a także dzieliło się już wypracowanymi dobrymi praktykami ze swojej działalności. Spotkanie przedstawicieli tak wielu jednostek było okazją do wymiany doświadczeń także z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnościami poprzez dodatkowe programy PFRON

Scroll to Top