Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
1. osobiście lub listownie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul Boh. II AWP 8, 59-900 Zgorzelec, pokój 104 w kopercie z opisem „oferta na szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych” lub
2. mailowo na adres: pcpr@powiat.zgorzelec.pl lub
3. na skrytkę e-PUAP: /PCPRZgorzelec/SkrytkaESP w terminie do 24.04.2024r. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego
Osoby do kontaktu: Barbara Kuriata, Emilia Wawrzyniak 75 77 61 505
e-mail: pcpr@powiat.zgorzelec.pl

Więcej informacji: https://bip.pcpr.powiat.zgorzelec.pl/artykul:123

Scroll to Top